Tämäkin esitystä  This also performanceTämäkin esitystä -blogi


Olen esitystaiteilija ja tutkija, jonka tausta on teatterissa, tanssissa ja taidepedagogiikassa. Tässä blogissani avaan taiteilija-tutkijan toimenkuvaani. Lisää toimistani voit lukea Tietoa minusta -osiosta, joka sisältää CV:n ja tiedot julkaisuistani.

Lue blogitekstejäni klikkaamalla alla (!) olevia otsikoita tai valitsemalla valikosta "Blogi". Osallistu myös keskusteluun taiteesta, esityksestä ja yhteiskunnasta. Voit kysyä, kommentoida tai antaa palautetta. Tervetuloa sivuilleni! 


Kirjoitan blogiin noin kerran kuussa. Kuvaan ja pohdin postauksissani esitystä, taidetta, ihmistä, luontoa, ympäristöä, yhteiskuntaa ja maailmaa tutkimusalani taiteellisen tutkimuksen näkökulmasta. Nostan esiin erilaisia teemoja, joiden ympärille kokoan kirjoituksia. Aloittaessani blogin syksyllä 2020 valitsin teemaksi Taiteellista sadonkorjuuta. Kirjoitin silloin Covid-pandemiakesän tekemisistäni asuinalueellani Vuosaaressa ja muualla Helsingissä. Nyt keväällä 2021 kirjoitan teemalla Taiteilijan tehtävä?


Taustaani ja tulokulmiani taiteelliseen tutkimukseen: 


Teatterissa ja tanssissa kummassakin on keskeistä esiintyvä ruumis. Käyttäessäni sanaa ruumis en tarkoita sanalla mitään kuollutta, vaan se on keino ajatella olemassaoloa. Teatteri ja tanssi ovat minulle kaksi erilaista tulokulmaa esittämiseen. Samalla ne antavat minulle kaksoisvalotuksen ruumiilliseen olemassaoloon.

Teatterin kohdalla ajattelen esiintyvää ruumista, joka on tilassa. Ruumis saa ajatuksen, joka tuottaa eleen. Tai ruumis tekee eleen, joka tuottaa ajatuksen. Ele voi olla ruumiin liike tai sana.

Tanssin kohdalla ajattelen myös ruumista. Ruumiilla on sisäisyys ja ulkoisuus. Tanssivalla ruumiilla on kyky ajatuksiin ja tuntemuksiin ja niiden esille tuomiseen. Tanssivan ruumiin sisäinen ja ulkoinen ovat samanaikaisesti läsnä. Sisäinen tai ulkoinen saa ruumiissa aikaan jonkin eleen. Näin ajatellen teatteri ja tanssi ovat hyvin lähellä toisiaan, vaikka todellisuudessa ne näyttävät olevan joskus hyvin kaukana toisistaan.

Kolmas tulokulmani taidepedagogiikka on tarkoittanut minulle paikkaa, jossa olen voinut tekemällä tutkia ja pohtia näitä asioita, yhdessä muiden kanssa, en paremmin tietävänä opettajana vaan uteliaana ja kiinnostuneena ottamaan selvää.

Esitystaiteilijana hyödynnän tietoisesti ja tiedostamattani taustojani teatterin ja tanssin tekijänä ja opettajana. Kiinnostukseni esiintyvään ruumiiseen on loputon. Esitystä tehdessäni mietin esiintyjän ruumista ja eleitä suhteessa katsojaan tai osallistujaan, ja jaksan hämmästellä niitä vivahteita, joita esiintyminen tuottaa, kuka tai mikä se esiintyjä sitten onkaan. 

Entä kun olen samalla tutkija? Tutkijan mieleni tuo minulle esimerkiksi tarpeen saada talteen hämmästelyjäni, vaikkapa kirjoittamalla ja valokuvaamalla, ja pohtia niitä jälkeenpäin ja herättää muissa ajatuksia ja saada niitä muilta. 

This also performance blog


I am a performance artist and researcher, whose background is in theater, dance and art pedagogy. In this blog, I will outline my job as an artist-researcher. You can read more about my actions by clicking Tietoa minusta (About me): you will find my CV containing information about my publications.

Read my blog posts by clicking on the titles below (!) or selecting "Blog" from the menu. Also participate in the discussion about art, performance and society. You can ask, comment or give feedback. Welcome to my site!

I write on the blog about once a month. In my posts I describe and reflect on performance, art, people, nature, the environment, society and the world from the perspective of my research field, artistic research. I bring up different themes that I always stay with for a few posts. My first theme in fall 2020 was Artistic Harvesting. In connection with the theme, I compiled my Covid pandemic summer activities in my residential area in Vuosaari and elsewhere in Helsinki. Now in spring 2021 my theme is Job of the Artist?


My backround and angles of entry as an artistic researcher:


Performing body is central both in theater and dance. Thinking about body is a way of thinking about existence. For me, theater and dance are two different angles to performing. At the same time, they give me a double exposure to existence. 

In theater, I think of the body in space. The body gets an idea that produces a gesture. Or the body makes a gesture that produces thought. A gesture can be a body movement or a word. 

When it comes to dance, I also think about the body in space. The body has inner and outer. The dancing body has the ability to think and feel and bring them out. The internal and external of the dancing body are simultaneously present. The internal or external causes some gesture in the body. With that in mind, theater and dance are very close to each other, when in reality they sometimes seem to be very far apart.

My third angle arts pedagogy has meant to me the place where I have been able to study and ponder these things, by doing, working together with others, not as a teacher as a 'besserwisser', but with curiosity and interest to find out.

As a live-artist, I consciously and unconsciously utilize my backgrounds in theater, dance and arts pedagogy. My interest in the performing body is endless. When I make a performance, I think about the performer's body and gestures in relation to the viewer or participant, and I endlessly marvel at the nuances that the performer produces, who or what ever that performer is. 

What about when I'm a researcher? My mind brings to me the need to capture my wonders, for example by writing and photographing, and to reflect on them afterwards and evoke thoughts in others and get them from others. 

Tietoa minusta

Nimeni on Mari Martin ja olen teatteri- ja tanssi- taustainen esitystaiteilija ja tutkija. 

About me

My name is Mari Martin and I am a live-artist and researcher with the backround in theatre and dance. 

Lue lisää - Read more


Ota yhteyttä 

Onko sinulla kysyttävää työstäni tai kirjoitusehdotus? Jätä rohkeasti kommentti tai jaa ideasi. 

Take contact

Do you have any questions about my work or a writing suggestion? Feel free to leave a comment or share your ideas. 

Ota minuun yhteyttä - Contact me